Вимоги до оформлення статей

 1. Загальні вимоги.

Матеріали, що надсилаються для публікації, мають містити результати особистих наукових досліджень, бути оригінальними, які раніше не публікувалися (всі матеріали перевіряються на предмет плагіату) та не перебувають на розгляді в редакціях інших журналів. Також вони повинні мати наукову новизну і/або практичне значення. Обсяг статті, включаючи всі її елементи, повинен становити від 6 до 10 сторінок.

 1. Параметри сторінки.

Формат аркуша: А4 книжкової орієнтації.

Поля: верхнє – 2,5 см, нижнє – 2,5 см, всередині – 2,5 см, зовні – 2,5 см.

Сторінка розбивається на 2 колонки шириною 7,5 см кожна, відстань між колонками – 1см.

Шрифт – Times New Roman, кегль 11.

Міжрядковий інтервал – одинарний, перед і після абзацу – 0 пт, абзац – 1,0 см.

 1. Мова статті.

Мова статті, згідно Свідоцтва про реєстрацію збірника, може бути українська, російська, англійська, німецька, французька, польська, чеська.

 1. Структура статті.

Індекс УДК (угорі ліворуч, 9 кегль).

Ініціали та прізвища авторів (вирівнювання справа, 12 кегль, напівжирний шрифт)

Назва статті (вирівнювання по центру, 11 кегль, прописні регістром, 12 кегль, напівжирний шрифт)

Анотація (вирівнювання по ширині, з абзацу, 9 кегль, напівжирний курсивне зображення)

Ключові слова (вирівнювання по ширині, з абзацу, 9 кегль, напівжирний курсивне зображення)

Основний текст статті (вирівнювання по ширині, з абзацу, 11 кегль, 2 колонки) повинен містити основні елементи:

 1. Вступ
 2. Аналіз останніх досліджень і публікацій
 3. Мета статті (постановка завдання)
 4. Методи дослідження
 5. Виклад основного матеріалу
 6. Обговорення результатів
 7. Висновок
 8. Список літератури

Вирівнювання заголовків по лівому краю, напівжирний шрифт. Подальший виклад статті починається з нового рядка.

 

 

Відомості про авторів (мовою статті; по ширині, з абзацу, 10 кегль).

Відомості про авторів наводяться на трьома мовами (українською, англійською та російською мовах).

Повинні включати в себе: ПІБ автора; вчене звання, ступінь і посаду; найменування установи або організації, де працює автор; адреса установи або організації, де працює автор; e-mail, за яким при необхідності, можна вийти на зв’язок з автором;

Назви статті, анотації, ключові слова, відомості про авторів (вирівнювання по ширині, з абзацу, 10 кегль).

Назви статті, анотації, ключові слова, відомості про авторів наводяться на українській, англійській та російській мовах. Якщо стаття написана на одній з цих трьох мов, то назви статті, анотації, ключові слова, відомості про авторів подаються на двох інших мовах з цього переліку.

Обсяг анотації повинен становити не менш ніж 200 слів (рекомендується 200-300 слів).

Зміст анотації має бути структурованим і містити наступні елементи: мета; методика; результати; наукова новизна; практична значимість.

Ключові слова розміщують окремим рядком безпосередньо після анотації обсягом не менше 5-х і не більше 8-ми слів.

 1. Формули, таблиці та інші графічні елементи.

Формули, що наводяться в статті, виконуються тільки в редакторі Microsoft Equation 3.0 (використання інших редакторів формул не допускається).

Від тексту формули відокремлюються одним порожнім рядком.

Формули, на які є посилання в тексті статті нумеруються справа в круглих дужках.

Розміщені в статтю графічні вставки (рисунки, діаграми та інші елементи) приймаються виключно в форматі * .jpeg, * .png, * .bmp або окремими файлами, або вже поміщеними в саму статтю (обтікання таких елементів – «в тексті»).

Від тексту вставки відокремлюються одним порожнім рядком. Графічні елементи, створені безпосередньо в MS Office або інших редакторах повинні бути конвертовані в один з раніше озвучених форматів.

Не припустимо нанесення елементів MS Office на растрове зображення, поміщене в текст статті – такі зображення повинні бути переконвертовані в один з вище перерахованих форматів.

 1. Список літератури.

Не допускаються посилання на навчальні посібники, методичні вказівки, а також джерела, що не мають номера ISSN.

Самоцитування не повинно перевищувати 20% від загальної кількості посилань.

Посилання на джерела інформації, видані раніше 10 років до подачі матеріалу до публікації повинні становити менше 30% від загальної кількості.

Частка посилань на закордонні джерела повинна становити не менше 50%, з яких публікації в наукометричних базах даних Scopus і WoS – не менше 40%.

Перелік використаних джерел на мові оригіналу джерела наводиться під заголовком «Список літератури», і оформляється відповідно до ДСТУ 8302:2015.

Також список використаних джерел наводиться англійською мовою під заголовком «References», самі посилання повинні мати наступну структуру:

Автори (транслітерація*), рік видання, переклад назви статті англійською мовою, назва статті в транслітерованому варіанті у квадратних дужках, назва джерела (транслітерація*), вихідні дані з позначеннями на англійській мові, мова статті-оригіналу.

Приклад:

* Транслітерація з української мови виконується відповідно до вимог Постанови КМ України №55 від 27 січня 2010 року “Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею”, з російської мови транслітерація виконується відповідно до вимог системи BGN/HCGN.