Публікаційна етика

Донецький національний технічний університет як видавець журналу «Вісті Донецького гірничого інституту» у своїй роботі дотримується міжнародних етичних правил наукових публікацій з метою уникнення порушень  етичних норм при врегулюванні відносин між основними учасниками науково-редакційного процесу – Авторами, Редакційною колегією, Редакторами, Рецензентами. Для запобігання недобросовісної практики в публікаційній діяльності та забезпечення високої якості наукових публікацій, визнання громадськістю отриманих автором наукових результатів кожен член редакційної колегії, автор, рецензент, видавець, а також установи, які беруть участь у видавничому процесі, зобов’язані дотримуватися етичних стандартів, норм і правил та вживати всіх можливих заходів для їх дотримання.

На вищевикладеному ґрунтуються основні положення видавничої етики журналу.

Обов’язки редакторів

Редакційна колегія журналу «Вісті Донецького гірничого інституту» складається з провідних вітчизняних та зарубіжних учених, які є спеціалістами у галузях науки, які відповідають тематичній спрямованості журналу.

При прийнятті рішення про публікацію наукової роботи головний редактор враховує всі висновки членів редакційної колегії журналу і рецензентів щодо статті.

Редакційна колегія журналу не допускає публікації статей, автори яких порушили прийняті норми етики публікації.

Члени Редакційної колегії зобов’язані забезпечувати конфіденційність змісту представленої статті (в тому числі у разі не використовувати ідеї та інформацію, викладені в представленій статті, до опублікування цієї статті), за винятком осіб безпосередньо залучених до процесу її розглядання.

Редактор не має права без письмової згоди Автора використовувати в своїх власних дослідженнях неопубліковані матеріали, що знаходяться в представленій роботі.

Редактор оцінює інтелектуальний зміст рукописів незалежно від етнічного походження, раси, статі, релігійних поглядів, сексуальної орієнтації, громадянства або політичних уподобань авторів.

Редактор не повинен брати участь в розгляді статті в разі наявності конфліктних ситуацій внаслідок існування відносин конкуренції, спільної діяльності або інших взаємодій і відносин з будь-ким з авторів.

Редактор не повинен допускати до публікації інформацію, якщо є підстави стверджувати, що вона містить плагіат.

За умови недотримання рекомендацій щодо публікації зі сторони авторів редактор надсилає обґрунтовані зауваження та пропозиції авторам з умовою дотримання конфіденційності щодо якості рукопису.

Етичні принципи діяльності рецензентів

Рецензування рукописів – обов’язковий елемент процесу розгляду редакційною колегією представленого автором матеріалу наукової статті.

Рецензування допомагає редактору прийняти адекватне рішення про публікацію та за допомогою відповідної взаємодії з авторами також може допомогти автору підвищити якість роботи.

Будь-який рецензент, який усвідомлює недолік своєї кваліфікації для розгляду рукописи або не має достатньо часу для швидкого виконання роботи, повинен повідомити редактора та попросити виключити його з процесу рецензування відповідного рукопису.

Будь-який рукопис, отриманий для рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати третім особам, не маючих на те повноважень.

Рецензент, в процесі подвійного сліпого рецензування, за умови відсутності будь-якої  інформації про автора рукопису, повинен забезпечити неупереджене, об’єктивне оцінювання наукового рівня поданих на рецензію матеріалів. Рецензент повинен поважати інтелектуальну незалежність авторів і з повагою ставитися до результатів їх наукових досліджень.

Якщо автор не згоден із зауваженнями та пропозиціями рецензента, збирається засідання редакційної колегії, на якому формується загальний висновок, що згодом представляється автору.

Відповідальність авторів

Автори при підготовці матеріалів мають дотримуватися рекомендацій, що  викладені на сайт журналу.

Автори статті повинні надавати правдиві результати своїх досліджень. Явно помилкові або сфальсифіковані твердження неприйнятні.

Автори повинні гарантувати оригінальність досліджень, які виклали в рукописі. За умови використання запозичених фрагментів або тверджень, їх потрібно оформити  з обов’язковим зазначенням автора та першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, вважаються неетичними та неприйнятними.

Автори не повинні надавати в журнал рукопис, який був відправлений ​​в будь-який інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі. Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які зробили особистий внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не мають відношення до дослідження.

Якщо автор виявить важливі помилки або неточності в статті на етапі її розгляду редакцією або після її опублікування, він повинен якомога швидше про це повідомити редактору журналу.

Етичні принципи видавця

Видавець повинен працювати в повній відповідності з Редакційною політикою журналу з урахуванням актуальних юридичних вимог щодо наклепу, авторського права, законності та плагіату.

Видавець може надати право редакції журналу відмовити авторам в публікації, якщо в рукописі виявлено плагіат та недостовірні дані.

Дотримуватися принципу, що діяльність журналу не спрямована на одержання прибутку.

Авторське право

Авторські права на опубліковану статтю належать журналу і Автору. Права на рукопис вважаються переданими Автором Редакції з моменту прийняття до друку. Після виходу друкованого видання, стаття розміщується у відкритому доступі.

Архівування

В архіві редакції зберігаються повні версії  журналу в електронному вигляді з 2005р. Електронний варіант журналу передається до електронної бази даних Національної бібліотеки ім. В. Вернадського та розміщується на сайті журналу після виходу друкованого видання. Електронні варіанти журналу можуть бути передані до інших бібліографічних і реферативних баз даних, з якими укладені або будуть укладені угоди щодо індексації журналу «Вісті Донецького гірничого інституту».