Crossref Member Badge
обчислювальна техн та авт

Загальні вимоги до наукової статті

Під час оформлення статі використовувати файл example_2017.doc

example_ua.doc

example_eng.doc

example_ru.doc

 

 1. Кількість авторів статі не більш трьох.
 2. Кількість статей у одного автора не більш двох (для аспірантів і докторантів зі збірника зараховується тільки одна стаття).
 3. Мова – українська, російська, англійська.
 4. Обсяг статті від 7 до 12 сторінок.
 5. Структура статті:

– УДК;

– вхідні данні (П.І.Б. авторів, науковий ступінь, вчене звання, організація, місто, e-mail усіх авторів, назва статті);

– короткий реферат мовою статті;

– ключові слова мовою статті;

– основний текст статті з розбивкою на розділи;

– висновки;

– список використаної літератури та References;

– реферати українською або російською та англійською мовами;

– ключові слова українською або російською та англійською мовами;

– відомості про авторів.

 1. За структурою матеріал статті повинен бути розбитий на такі розділи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій з цього питання; виділення невирішених частин загальної проблеми, вирішенню яких присвячується представлена стаття; формулювання мети дослідження (поста-новка завдань); викладення основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих результатів; висновки та перспективи подальших досліджень.
 2. Статтю підписують усі автори під останнім рядком тексту. Також зазначається дата здачі матеріалу статті до редакції та рецензент статті.
 3. Для авторів з ДВНЗ «ДонНТУ» до тексту статті додаються:

– виписки із протоколу засідання кафедри і Вченої ради факультету щодо рекомендації статті до публікації в збірнику;

– довідка щодо участі кожного з авторів під час написання статті;

– заповнена форма в форматі XLS-файлу, що містить інформацію щодо статті, ключові слова і короткий реферат, – для реєстрації статті в електронному архіві ДВНЗ «ДонНТУ».

 1. Для зовнішніх авторів до тексту статті необхідно додати супровідний лист від імені керівника організації з рекомендацією щодо публікації роботи в збірнику.
 2. Разом зі статтею додається рецензія доктора наук ДВНЗ «ДонНТУ» – фахівця за профілем матеріалу статті. Форма рецензії встановленого зразка додається.
 3. У окремому файлі надається інформація щодо авторів статті: П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, посада, основне місце роботи, домашня і робоча адреси, телефон, електронна пошта. Ці дані не будуть опубліковані та потрібні редакційній колегії для оперативного зв’язку з авторами.
 4. Роздрукований та електронний варіант статті з необхідною супровідною документацією представляється професору кафедри електронної техніки Вовні Олександру Володимировичу (3 корпус, ауд. 116).
 5. Термін представлення статей до 31 травня 2018 р.

Тел: +38 (050) 193–35–44. E-mail: Oleksandr.Vovna@donntu.edu.ua

Почтова адреса: пл. Шибанкова, 2, м. Покровськ, 85300, Україна.