Crossref Member Badge
обчислювальна техн та авт

Вимоги до оформлення матеріалів наукової статті

 1. Текст статті надсилається в одному примірнику, який надрукований на одному боці аркушів білого паперу формату А4, а також – у електронному вигляді (у форматі doc). Електронний варіант статті відправляється за електронною адресою: Oleksandr.Vovna@donntu.edu.ua. Назва файлу повинна включати номер розділу і прізвище першого автора (наприклад, 3_vovna.doc). Остання сторінка тексту повинна бути заповнена повністю або майже повністю (не більше 2 – 3 порожніх рядків наприкінці останньої сторінки).
 2. Текст необхідно набирати в редакторі Microsoft Word для Windows. Тип шрифту для всього тексту – Times New Roman, розмір – 12, абзацний відступ – 1 см.
 3. Матеріали статей повинні бути оформлені в книжковому форматі, використання альбомного формату не допускається.
 4. Текст статті форматується з вирівнюванням за обома полями, з міжрядковим інтервалом 1. Верхнє та нижнє поля – 2,5 см, ліве та праве поля – 2 см. Відстані від верхнього та нижнього країв листа до колонтитулів – 1,5 см. Номери сторінок не проставляються.
 5. Вхідні дані статті оформлюються таким чином:
  – УДК з лівого краю сторінки;

  – ініціали та прізвища авторів у центрі сторінки, напівжирне;

  – назва організації, кафедри, електронна пошта;

  – назва статті: великими літерами, напівжирне, у центрі сторінки;

  – реферат на мові оригіналу з вирівнюванням за обома краями сторінки;

  – ключові слова мовою оригіналу не більше 5 – 6 термінів з вирівнюванням за обома краями сторінки;

  – основний текст статті;

  – висновки;

  – перелік використаної літератури та References;

  – реферати та ключові слова на двох інших мовах відповідно;

  – відомості про авторів;

  – між УДК, перерахуванням авторів, назвою статті, коротким рефератом з ключовими словами мовою оригіналу статті, основною частиною статті, переліком використаної літератури, References, другим і третім коротким рефератом з ключовими словами на двох інших мовах інтервал 18 пт.

 6. Текст короткого реферату представляється англійською, українською та російською мовами. Текст анотації російською, українською мовами повинен містити від 500 до 700 знаків. Реферат англійською мовою має бути не менш 2000 знаків. Текст реферату набирається курсивом. У тексті реферату необхідно вказати прізвища авторів і назву статті відповідною мовою (для рефератів не мовою оригіналу). Прізвища авторів та назва статті наводяться напіжирно та курсивом. Текст реферату мовою оригіналу статті розташовується після назви статті, інші частини реферату на двох інших мовах розміщуються наприкінці статті після переліку використаної літератури. За текстом реферату без інтервалу перераховуються ключові слова відповідною мовою. У окремому файлі до редакції надається варіант англійської анотації російською мовою.
 7. Формули в тексті повинні бути виконані засобами Microsoft Word «Microsoft Equation». Розміри: звичайний – 12; крупний індекс – 9; дрібний індекс – 7; великий символ – 12; дрібний символ – 10.
 8. Рисунки, таблиці та надписи до них розміщуються безпосередньо у тексті. При формуванні ілюстрацій необхідно враховувати, що збірник буде видаватися в чорно-білому варіанті.
 9. Рисунки, схеми та інші графічні об’єкти повинні бути виконані у будь якому графічному редакторі та згруповані. Рекомендується використовувати графічний редактор Microsoft Visio. Обтікання (положення) рисунку має бути встановлено в режим «в тексті».
 10. Список літератури повинен бути оформлений відповідно до
  ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (https://donntu.edu.ua/2015/wp-content/uploads/2015/03/dstu12006.pdf) та мати не менше 10 джерел.
 11. На додаток до основного списку використаної літератури повинен бути наведений аналогічний список References. Він приводиться повністю повторюючи перелік використаної літератури, незалежно від того, чи є у ньому іноземні джерела. Посилання оформляються відповідно стандарту Harvard (див. файл Harvard.pdf).
 12. Інформація про авторів статті наводиться у такій послідовності у створених двох колонках шириною 4 см і 12 см і відстанню між ними 1 см:
  – у першій колонці помістити фото всіх авторів розміром 3,5 × 4 см;

  – у другій колонці помістити такі відомості: країна, назва закінченого ВНЗ, наукове звання, вчений ступінь, посада, основне місце роботи, поштова адреса, основний напрямок наукової діяльності.