Інформатика
Crossref Member Badge

Вимоги до оформлення матеріалів наукової статті

 1. Рукопис подається онлайн (у форматі doc або docx). Ім’я файлу має містити прізвище першого автора (наприклад, petrenko.doc). Остання сторінка тексту повинна бути максимально заповнена  (не більше 3 – 5 порожніх рядків в кінці останньої сторінки).
 2. Текст необхідно набирати в редакторі Microsoft Word для Windows. Тип шрифту для всього тексту – Times New Roman, розмір – 10, абзацний відступ – 1 см.
 3. Матеріали статей повинні бути оформлені в книжковому форматі, використання альбомного формату не допускається.
 4. Текст статті форматується з вирівнюванням по ширині, з міжрядковим інтервалом 1, всі поля – 2,5 см. Номери сторінок не проставляються.
 5. Текст статті розділяється на дві колонки. Ширина кожноі колонки 7,66 см, відстань між колонками 0,68 см.
 6. Стаття має містити:

– УДК на лівому краю сторінки;

– ініціали та прізвища авторів, назва організації, відділу, електронна пошта – з вирівнюванням по правому краю;

– заголовок статті: жирним шрифтом, вирівнювання по центру сторінки;

– анотація мовою оригіналу статті, вирівнювання по ширині сторінки, курсивом;

– ключові слова мовою оригіналу (не більше 5 – 6 слів, вирівнювання по ширині), жирним шрифтом, курсивом;

– основна частина статті;

– висновки;

– список посилань;

– реферати і ключові слова на двох інших мовах;

– інформація про авторів.

Назва розділів виконується в шрифті Arial, 10 pt, жирним шрифтом. У заголовках немає абзацу, відступ перед абзацем – 12 pt, після абзацу – 6 pt.

 1. Анотації повинні бути подані англійською, українською та російською мовами. Анотації українською та російською мовами повинні містити від 500 до 700 знаків. Анотація англійською мовою повинна містити принаймні 2000 символів. Анотації мають включати прізвища авторів та назву статті мовою анотації (для рефератів неоригінальною мовою). Прізвища авторів та назва статті набираються жирним шрифтом. Анотація мовою статті розміщується на її початку, після заголовка, анотації двома іншими мовами наводяться в кінці статті після переліку посилань. У кінці анотації наводяться ключові слова тією ж мовою. Окремий файл повинен містити текст англійської анотації українською мовою.
 2. Формули в тексті повинні бути набрані за допомогою Microsoft Word “Microsoft Equation”. Розміри: звичайний символ- 12; крупний індекс – 9; дрібний індекс – 7; крупний символ – 12; дрібний символ – 10.
 3. Малюнки, таблиці та написи на них розміщуються безпосередньо в тексті. При формуванні ілюстрацій слід врахувати, що журнал буде видаватися чорно-білим. Якщо ширина малюнка, таблиці або напису перевищує ширину колонки, можна розмістити елемент на всю ширину сторінки.
 4. Малюнки, діаграми та інші графічні об’єкти повинні бути виконані в будь-якому графічному редакторі та згруповані. Рекомендується використовувати графічний редактор Microsoft Visio. Обтікання (положення) зображення повинно бути встановлене у режим “У тексті”.
 5. Перелік посилань повинен бути зроблений відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 “Система стандартів інформації, бібліотеки та видавничої справи”. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання “(https://donntu.edu.ua/2015/wp-content/uploads/2015/03/dstu12006.pdf) і містити принаймні 10 джерел.
 6. На додаток до основного списку посилань слід надати аналогічний список “References”. Це призводить до повного повторення списку використовуваної літератури незалежно від того, чи є в ньому іноземні джерела. Посилання оформлюються відповідно до Гарвардського стилю.
 7. Інформація про авторів статті наводиться мовою статті і повинна містити країну, назву вищого навчального закладу, який закінчив автор, науковий ступінь, вчене звання, посаду, організацію, поштову адресу організації, галузь наукових інтересів. Шрифт Times New Roman, розмір 10 pt, параграф 1 см, вирівнювання по ширині, з одним інтервалом.