Серія «Економічна»

Збірник зареєстровано в Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України. Свідоцтво: серія КВ, №7372 від 03.06.2003.
ISSN 2075-4272

У збірнику публікуються статті науковців, аспірантів, магістрів ДонНТУ та вищих навчальних закладів України, а також фахівців підприємств, в яких наведено результати наукових досліджень та розробок згідно напрямків: економіка підприємства, фінанси та бухгалтерський облік, управління персоналом та економіка праці, економічна теорія та державне управління, менеджмент, регіональна та міжнародна економіка.

Матеріали видання призначено для викладачів, наукових співробітників, фахівців підприємств та установ, аспірантів та студентів, що займаються питаннями управління економічними та соціальними процесами, удосконалення методів та інструментів управління та реформування  інституційного середовища.

Збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (затверджено постановою президії ВАК України № 1-05/4  від 14.10.2009 p.).

Адреса редакції: м. Красноармійськ, пл. Шибанкова, 2. ДВНЗ «ДонНТУ», к.3.206

e-mail: irina_shvets13@ukr.net

 

№4. 2014

№5. 2014