Педагогіка , психологія і соціологія

Педагогіка
Збірник зареєстровано в Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України. Свідоцтво: серія КВ, №12617-1501Р від 11.05.2007.
ISSN 2077-6780
У збірнику публікуються наукові статті з питань розвитку творчої особистості в освітньому процесі, які розглядаються в аспектах: теорія та історія освіти і педагогіки; теорія і методика професійної освіти; теорія і практика навчання; теорія і практика виховання; психологія та соціологія освіти і виховання, соціологія управління.
Матеріали збірника розраховані на аспірантів, викладачів, наукових співробітників навчальних та науково-дослідних інститутів.
Збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ Міністерства освіти і науки України №261 від 6 березня 2015 р.)
Адреса редакції: м. Красноармійськ, пл. Шибанкова, 2, ДВНЗ «ДонНТУ», кафедра англійської мови.

No1 (16), 2015

№ 2 (17)_2015